Насмевката е прозор на човековата душа.
Секој насмеан човек е убав човек.
Бидете убави!

Родена е 1988 год. во Битола.

Во 2006 год. завршува средно медицинско училиште отсек-забен техничар.

Во 2010 год. дипломира на Стоматолошкиот факултет во Скопје и се стекна со стручниот назив забен техничар-протетичар.

Во 2011 год. го доби и првото волонтерско (работно) искуство како забен техничар.

Од 2012 год. е редовно вработена во ПЗУ “Д-р Илиев” како стоматолошки асистент.